Misis Projesi

ÖLÜMSÜZLÜK ŞEHRİ MİSİS PROJESİ
MİSİS’İN KONUMU
Misis Antik Şehri Adana İlinin 27 km doğusunda Ceyhan Nehri’nin hemen kenarında yer almaktadır. Çukurova üzerinde kurulan antik kent binlerce yıllık geçmişiyle çok büyük ilgi görmüş, özellikle Roma devrinin önemli kentleri arasında yer almıştır.İpek Yolu üzerinde kurulmuş olması ve geçit özelliği taşıması bu kenti ayrıca önemli kılmıştır.Misis, Çukurova Kültür Havzasının en önemli kentidir. 7000 yıldan günümüze kadar kesintisiz kullanılan kent, bu imajıyla diğer antik şehirlerden ayrılmakta ve bu yapısı kenti özel kılmaktadır.

MİSİS’DE BULUNAN ARKEOLOJİK YAPILAR
Misis’de toprağın bağrında sakladığı ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen eserlerle birlikte günümüzde gözlemlenebilen mozaikler, antik taş köprü, yer yer görülen surlar, su kemerleri, stadyum, tiyatro, hamam, şehrin kuzeyinde bulunan antik kaya mezarları, Geçitli yakasında yer alan ve büyük bölümü yıkılmış olan Havraniye Kervansarayı, Lokman Hekim Camii vb. yapılar kenti ayrıca önemli kılmaktadır. 

MİSİS’DE İZİNSİZ YAPILAŞMA
Böylesine önem arz eden bir kent özellikle 1990 yılından günümüze kadar yoğun göçün getirmiş olduğu olumsuzluklarla hızla işgal edilmiş ve antik kent günümüze kadar büyük oranda tahrip edilmiştir. Bu tahribat aynı hızla devam etmektedir. Misis’in, kaçak yapılaşmaya daha fazla kurban edilmemesi ve en azından şimdiki haliyle kurtarılabilmesi için projelerin hazırlanması, uygulanması ve toplumsal bilincin kazandırılması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak yüzümüze haykırmaktadır. 

BÖLGENİN SİT ALANI OLMASINDAN KAYNAKLI YAŞANILAN SORUNLAR
Bölgenin sit alanı olmasından kaynaklı olarak gerek belediyenin gerekse diğer kamu kurumlarının hizmet talepleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca haklı olarak reddedilmektedir. Bu durum halk içinde olumsuz sonuçlar ortaya koymuştur. Sonuç olarak alt ve üst yapıdan yoksun çamurlu yollar, çevre düzenlemesinden uzak yapılaşma ve beraberinde işsizlikle gelen çeşitli sosyal problemler ortaya çıkmaktadır. Bu koşullarda kentlilik bilinci ve toplumsal entegrasyon sağlanamamaktadır.  

MİSİS PROJESİNİN HAZIRLANMA NEDENİ
Tüm bu problemler göz önünde bulundurulduğunda bir taraftan antik şehri kurtarmak, diğer taraftan sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülükle vatandaş mağduriyetini gidermek duygusu bu projeyi hazırlamamıza temel teşkil etmiştir.
Bu düşüncelerle “Ölümsüzlük Şehri Misis” Projesini, gerek bölgemiz için gerekse Türkiye için model teşkil edecek, kazan-kazan mantığına uygun, nitelikli ve çok yönlü bir çalışmayla kamuoyunun takdirine sunuldu.

MİSİS PROJESİNİN HAZIRLIK SÜRECİ
Bugüne gelinceye kadar ciddi araştırmalar yapılmıştır. Tapu sicil kayıtlarıyla birlikte Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce alınan Misis Antik Kenti sit kararları arşivlenmiştir. Belediyemiz bünyesinde Mayıs 2011 tarihinde halihazır harita çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Misis’le ilgili yapılan tüm arkeolojik araştırmalar tarihsel süreci ile birlikte incelenmiş ve bir durum tespiti ortaya konmuştur.
Bunun sonucunda Belediyemizin hazırladığı projede kaçak yapılarda oturmakta olan vatandaşlarımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle düşük taksitlerle sahip olabilecekleri tarım-köy tarzında konutlar inşa edilmesi ve tapulu konutlara geçen vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sağladığı teşvikler ile bölge özelliğine uygun tarım ve hayvancılığın daha modern koşullarda devam ettirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması düşünülmüştür. 
Kaçak yapılardan kurtarılan bölgede arkeolojik kazılara başlanması, süreç içerisinde Misis’in önemli bir antik kent modeli olarak dünya turizmine kazandırılması planlanmıştır. Projeyle aynı zamanda, bünyesinde arkeolojik değere sahip taşları barındıran yapıların restorasyonu, konservasyonu ile birlikte hayatın devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.

MİSİS PROJESİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER
Bu aşamadan sonra proje öncelikle Yüreğir İlçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunulmuş ve destek bulmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiş ve proje böylelikle ivme kazanmıştır. 
Sonraki süreçte 9 Mart 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Bilgi ve Teknoloji Üniversitesi, İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Adana Müzesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yüreğir Belediyesi’nin katılımıyla verimli      bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Ölümsüzlük Şehri Misis” Projesi Çalıştayı sonuç raporuyla olgunlaştırılmıştır. Ayrıca 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını koruma fuarında “Ölümsüzlük Şehri Misis” projesinin ülke çapında tanıtımı yapılmıştır.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, standımızı ziyaret ederek proje hakkında bilgi almıştır. 01 Kasım 2011 tarihinde belediyemiz tarafından yapılan düzenleme ile Antik Misis proje birimi oluşturulmuştur.
Bu projenin İlimiz tarafından sahiplenilmesi en çok önem verdiğimiz konulardan biri olmuştur. Bu nedenle yatırımları ile Adana’mıza çok önemli katkıları bulunan değerli işadamlarımız ile “Misis Arkeoloji Kazılarını Destekleme Derneği” kurulmuştur. İlimizin geleceğine yön veren tüm dinamikler ile birlikte bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

MİSİS ARKEOLOJİ KAZILARININ BAŞLAMASI
Proje ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış ve 24 Eylül 2012 tarihinden itibaren Adana Müzesi başkanlığında, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Öztürk ve İtalya Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri konsorsiyumunda arkeolojik kazılara başlanmış bulunmaktadır.

MİSİS PROJESİNDEN BEKLENTİLER
“Ölümsüzlük Şehri Misis” Projesi, dünya kültürel mirasına kazandırılması yönüyle kültürel boyutu, vatandaşların sosyal yaşama kazandırılması yönüyle sosyal boyutu, Çukurova turizmine yeni bir odak kazandırılması yönü ile turizm ve kültür boyutu, tarım-köy mantığıyla ekonomik girdilerin sağlanması yönüyle ekonomik boyutu olan ve özel olduğuna inandığımız bir projedir. Belediyemiz “Ölümsüzlük Şehri Misis” Projesi ile adeta bölgemiz ve ülkemiz için model teşkil edecek nitelikli ve çok yönlü bir çalışmaya imza atmaktadır. 

Yaşam standartlarının geliştirilmesi sosyal yaşamı olumlu etkileyecek, bu durum farklı kültürlerden gelerek bölgede toplanmış olan nüfusun kent kültürüne adapte olması için katkı sağlayacaktır.
Böylelikle bu proje ile hükümetimizin uygulamayı amaçladığı Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamına uygun önemli bir misyonu yerine getirmiş olacaktır.

Projenin son aşamasında Adana Valiliği başta olmak üzere tüm yerel kurumların desteğiyle Yüreğir Belediyesi tarafından Misis'in tarihi değerinin ön plana çıkarılması için geleneksel hale gelecek festivaller düzenlenerek bölgenin ticari ve turistik potansiyeli arttırılacak Misis'in ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı yapılacaktır.

İLGİLİ FOTOGRAFLAR