İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER

2-3 SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İÇİN GENEL EVRAK LİSTESİ

  1-Kesin adres tespiti 
  2-Tapu senedi
  3-Yapı kullanım izni
  4-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muaffakatname  (noterden veya  huzurda)
  5-Kapasite raporu gerektiren işyeri ise kapasite raporu
  6-ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED raporu veya gerekli değildir  belgesi
  7-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için gerekli izin belgesi
  8-Emisyon iznine tabi işyerleri için gerekli izin belgesi
  9-Deşarj iznine tabi işyerleri için gerekli izin belgesi
10-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise gerekli belge
11-Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık  ünitesi  gerekli işyeri ise gerekli bilgi ve belgeler
12-İtfaiye raporu 
13-Vergi levhası
14-İmza sirküleri 
15-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
16-Şirketlerde ana sözleşme,T.T.Gazete yayını-Dernek,Kooperatif ve Vakıflarda  Kuruluş sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararı
17-Faaliyet belgesi
18-Esnaf sicil tasdiknamesi
19-Kurma izni veya İşletme belgesi (gerekli işyerlerinden)
20-İmar durumu gerektiren işyeri ise gerekli belge
21-Tesis içi yerleşim planı gerektiren işyeri ise 1/....... ölçekli                                   
22-Resmi yetkilinin kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

  1-Tapu senedi
  2-Yapı kullanım izin belgesi
  3-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muaffakatname (noterden veya huzurda)
  4-Vergi levhası
  5-İmza beyanı 
  6-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
  7-Esnaf sicil tasdiknamesi
  8-Faaliyet belgesi (bağlı bulunduğu odadan)                                  
  9-Adına ruhsat düzenlenecek şahsın kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)
10-İtfaiye raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
11-İşyerinde çalışanların portör muayene kartları
12-Adına ruhsat düzenlenecek şahsa ait ikametgah ilmühaberi 
13-Adli Sicil kaydı
14-İnternet salonlarında iki adet kamera ve sabit IP sisteminin kurulduğunu gösterir belge  
15-Plastik telli dosya (1 adet)
16-İmza sirküleri ve ana sözleşme-T.T.Gazete yayını-kuruluş sözleşmesi –ortaklar kurulu kararı

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

  1-Tapu senedi
  2-Yapı kullanım izin belgesi
  3-İşyeri tapu sahibine ait değilse,kira kontratı veya muvafakat name (noterden veya huzurda)
  4-Vergi levhası
  5-İmza beyanı 
  6-Bağlı bulunduğu oda kayıt sureti
  7-Esnaf sicil tasdiknamesi
  8-Faaliyet belgesi (bağlı bulunduğu odadan)
  9-Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi (vatandaşlık numaralı)
10-İtfaiye raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
11-Gıda satışı yapan ve gıda ile temas eden işyerlerinde çalışanların portör muayene kartları
12-Plastik telli dosya (1 adet)
13-Şirketlerde ana sözleşme,T.T.Sicil Gazetesi yayını-Dernek,Kooperatif ve Vakıflarda Kuruluş
     sözleşmesi - Ortaklar kurulu kararı 
14-Ustalık belgesi gerektiren işyerlerinden ustalık